CENNIK

OGÓLNE ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA KANCELARII ADWOKACKIEJ KAZUS

Wysokość oraz forma wynagrodzenia Kancelarii z tytułu świadczenia usług jest każdorazowo ustalana w porozumieniu z Klientem. Propozycja wynagrodzenia uwzględnia stopień zawiłości sprawy oraz przewidywany nakład pracy. Dopasowując się do potrzeb Klientów, Kancelaria proponuje trzy systemy rozliczeń. W zależności od rodzaju zleconego zadania i oczekiwań Klientów, poniżej prezentowane systemy rozliczeń mogą występować w formie mieszanej.

System godzinowy

stawki_godzinoweJest to najczęstsza i najbardziej popularna zasada rozliczeń.
Wynagrodzenie obliczane w oparciu o stawkę godzinową
stanowi iloczyn godzin poświęconych na zlecone zadanie i uprzednio ustalonej stawki godzinowej.
W ramach tej formy rozliczeń Klient otrzymuje na koniec każdego miesiąca lub po wykonaniu zleconego zadania szczegółowe zestawienie podjętych przez Kancelarię działań.

System ryczałtowy

wynagrodzenia-ryczaltoweRyczałtowa forma rozliczeń obejmuje dostosowane do oczekiwań Klientów stałe wynagrodzenie za zlecone zadanie. W zależności od rodzaju świadczonych usług, w ramach tego systemu przewidujemy następujące warianty ustalania honorarium:
– bieżąca obsługa prawna – ten system rozliczeń przewiduje stałą kwotę wynagrodzenia za ustaloną liczbę godzin pracy Kancelarii w danym miesiącu. Liczba godzin dostosowywana jest każdorazowo do potrzeb Klienta.
– wynagrodzenie za prowadzone postępowania sądowe – w ramach wynagrodzenia za prowadzone postępowania ustalana jest z Klientem stała kwota wynagrodzenia ryczałtowego oraz wynagrodzenie za reprezentowanie na poszczególnych rozprawach.

System success fee

cssProponowana w ramach tego systemu forma rozliczenia
obejmuje ustaloną z Klientem niską kwotę wynagrodzenia ryczałtowego
oraz dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy.
Często ten system jest dobrze postrzegany przez klientów. Klient ma świadomość dobrze wydanych środków.

Komentowanie jest wyłączone