17 października 2020

Adwokat Radom alimenty rozwód

Treścią obowiązku alimentacyjnego jest dostarczenie uprawnionemu przez zobowiązanego środków utrzymania, jeżeli istnieje taka potrzeba także środków wychowania. Obowiązek alimentacyjny wynika z pokrewieństwa albo z więzów prawnych, z którymi ustawodawca wiąże jego istnienie. Zobowiązani do alimentacji są krewni w linii prostej, tj. rodzice-dzieci, dzieci-rodzice, dziadkowie-wnuki, wnuki-dziadkowie itd. W linii bocznej obowiązek alimentacyjny może dotyczyć wyłącznie rodzeństwa, […]

Treścią obowiązku alimentacyjnego jest dostarczenie uprawnionemu przez zobowiązanego środków utrzymania, jeżeli istnieje taka potrzeba także środków wychowania. Obowiązek alimentacyjny wynika z pokrewieństwa albo z więzów prawnych, z którymi ustawodawca wiąże jego istnienie. Zobowiązani do alimentacji są krewni w linii prostej, tj. rodzice-dzieci, dzieci-rodzice, dziadkowie-wnuki, wnuki-dziadkowie itd. W linii bocznej obowiązek alimentacyjny może dotyczyć wyłącznie rodzeństwa, również przyrodniego. Poza obowiązkami alimentacyjnymi krewnych w linii prostej i rodzeństwa istnieją obowiązki alimentacyjne między małżonkami, małżonkami żyjącymi w separacji albo małżonkami rozwiedzionymi; między powinowatymi; obowiązek alimentacyjny spoczywa także na osobach związanych stosunkiem przysposobienia. Alimentacyjnym jest również obowiązek ojca dziecka pozamałżeńskiego przyczyniania się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu.
Kolejność obowiązku alimentacyjnego nie jest przypadkowa. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnych w tym samym stopniu obowiązek alimentacyjny obciąża w częściach odpowiadających ich możliwościom majątkowym i zarobkowym. Obowiązek jednego małżonka dostarczenia środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa albo orzeczeniu separacji wyprzedza także obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka. Obowiązek alimentacyjny względem przysposobionego obciąża przysposabiającego przed wstępnymi i rodzeństwem przysposobionego, a obowiązek alimentacyjny względem wstępnych i rodzeństwa obciąża przysposobionego dopiero w ostatniej kolejności, o ile skutki przysposobienia polegają wyłącznie na powstaniu stosunku między przysposabiającym a przysposobionym.

0 komentarzy

Call Now ButtonZADZWOŃ DO NAS