Zasady ustalania wynagrodzenia kancelarii kazus

Wysokość oraz forma wynagrodzenia Kancelarii z tytułu świadczenia usług jest każdorazowo ustalana w porozumieniu z Klientem. Propozycja wynagrodzenia uwzględnia stopień zawiłości sprawy oraz przewidywany nakład pracy. Dopasowując się do potrzeb Klientów, Kancelaria proponuje trzy systemy rozliczeń. W zależności od rodzaju zleconego zadania i oczekiwań Klientów, poniżej prezentowane systemy rozliczeń mogą występować w formie mieszanej.

System godzinowy

Jest to najczęstsza i najbardziej popularna zasada rozliczeń. Wynagrodzenie obliczane w oparciu o stawkę godzinową stanowi iloczyn godzin poświęconych na zlecone zadanie i uprzednio ustalonej stawki godzinowej. W ramach tej formy rozliczeń Klient otrzymuje na koniec każdego miesiąca lub po wykonaniu zleconego zadania szczegółowe zestawienie podjętych przez Kancelarię działań.

System ryczałtowy

Ryczałtowa forma rozliczeń obejmuje dostosowane do oczekiwań Klientów stałe wynagrodzenie za zlecone zadanie. W zależności od rodzaju świadczonych usług, w ramach tego systemu przewidujemy następujące warianty ustalania honorarium:
– bieżąca obsługa prawna – ten system rozliczeń przewiduje stałą kwotę wynagrodzenia za ustaloną liczbę godzin pracy Kancelarii w danym miesiącu. Liczba godzin dostosowywana jest każdorazowo do potrzeb Klienta.
– wynagrodzenie za prowadzone postępowania sądowe – w ramach wynagrodzenia za prowadzone postępowania ustalana jest z Klientem stała kwota wynagrodzenia ryczałtowego oraz wynagrodzenie za reprezentowanie na poszczególnych rozprawach.

Success free

Proponowana w ramach tego systemu forma rozliczenia
obejmuje ustaloną z Klientem niską kwotę wynagrodzenia ryczałtowego
oraz dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy.
Często ten system jest dobrze postrzegany przez klientów. Klient ma świadomość dobrze wydanych środków.

Dostosowanie do potrzeb

Nasza kancelaria jest w stanie dopasować się z wynagrodzeniem do potrzeb klientów. Przedstaw nam swoją propozycję a na pewno dojdziemy do porozumienia.

Call Now ButtonZADZWOŃ DO NAS