Prawo karne

– oferta kancelaria kazus

Kancelaria zapewnia profesjonalną obronę we wszystkich rodzajach postępowań karnych oraz na wszystkich etapach:
images-2w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Policję, ABW, CBA i inne organy posiadające uprawnienia dochodzeniowo- śledcze m.in. poprzez:
udział w przesłuchaniach i innych czynnościach dotyczących Klienta przed organami ścigania;
sporządzanie pism procesowych, w tym zażaleń i wniosków dotyczących stosowanych środków zapobiegawczych, wniosków dowodowych, i innych;
udział w posiedzeniach aresztowych oraz posiedzeniach dotyczących innych środków zapobiegawczych;
w postępowaniu sądowym, w tym w postępowaniu apelacyjnym, kasacyjnym lub postępowaniu o wznowienie procesu;
w postępowaniu wykonawczym w sprawach z wniosków o: odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie oraz zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności.
reprezentacja oskarżycieli prywatnych w sprawach z oskarżenia prywatnego, w tym sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
Kancelaria świadczy także fachową pomoc prawną pokrzywdzonym, poczynając od sporządzenia pisemnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, poprzez reprezentowanie pokrzywdzonych na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego jako oskarżyciela posiłkowego lub powoda cywilnego aż do wydania prawomocnego orzeczenia. Zakres pomocy obejmuje m.in. sporządzanie subsydiarnych aktów oskarżenia, pozwów cywilnych, składanie wniosków dowodowych oraz środków zaskarżenia od niekorzystnych dla stron rozstrzygnięć merytorycznych kończących postępowanie.
Kancelaria prowadzi m.in. sprawy z zakresu szeroko pojętych postępowań gospodarczych, w sprawach nieletnich, karnych skarbowych, korupcyjnych, dotyczące przestępstw narkotykowych, wypadków komunikacyjnych, w tym popełnionych przez nietrzeźwych kierowców, przestępstw przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu i in.

Prawo cywilne

ZADZWOŃ DO NAS