Regulamin

REGULAMIN SERWISU KAZUS.EU

działający pod adresem https://kazus.eu/ prowadzony jest przez
Kancelaria Adwokacka „KAZUS”
Adwokat Joanna Kaźmierczak

Radom, ul. 25 Czerwca 45/5 

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej dla m.Radom, NIP: 6611768555, REGON: 141246832.

PODSTAWOWE
1. Definicje:
1) Serwis Internetowy : dostępna pod adresem internetowym https://kazus.eu/ usługa, umożliwiającą dokonywanie zakupów usług prawnych z oferty Kancelarii przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2) Sprzedający: podmiot prowadzący Serwis internetowy: https://kazus.eu/, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej dla m.Radom, NIP: 6611768555, REGON: 141246832
3) Regulamin: niniejszy Regulamin określający zasady sprzedaży w Serwisie Internetowym.
4) Produkt:usługa oferowana do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z niniejszym Regulaminem.
5) Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Serwisu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupu Produktu, oferowanego do sprzedaży przez Serwis Internetowy.
6) Konsument: osoba fizyczna, która nabywa Produkt w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą; osoba fizyczna, która przy Zamówieniu Produktu zażądała doręczenia faktury VAT, podając numer identyfikacji podatkowej, jest uważana za podmiot, nie będący Konsumentem.
7) Dni robocze: wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
8) Czas realizacji Zamówienia: czas, w jakim Serwis Internetowy zrealizuje usługę Klienta.
9) Konto Klienta: baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz dane służące do realizacji składanych przez Klienta Zamówień.
10) Koszyk: element Sklepu Internetowego przy pomocy którego Klient ustala szczegóły swojego Zamówienia, w tym w szczególności: ilość zamawianych Produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.
11) Zamówienie: wysłanie formularza udostępnionego w ramach Sklepu Internetowego, określającego Produkty w podanej cenie, zamówione przez Konsumenta zgodnie z poniższym Regulaminem. Zamówienie przesłane Sprzedającemu stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.
12) Przelew online lub Przelew: forma płatności elektronicznej obsługiwana przez https://www.przelewy24.pl/, krajowej instytucji płatniczej:
PayPro SA
60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15
NIP 779 236 98 87, REGON 301345068
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935

13) Karta płatnicza – karta Visa lub Mastercard: każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez Dotpay S.A. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, Zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki.
2. Informacje o towarach zamieszczone na stronie Sklepu, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

II. KORZYSTANIE ZE SERWISU
1. Serwis Internetowy prowadzi sprzedaż na odległość za pośrednictwem sieci Internet.
2. Do korzystania ze Serwisu Internetowego konieczne jest:
1) Połączenie z siecią Internet;
2) Przeglądarka Internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome lub inne kompatybilne przeglądarki), umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową Java Script oraz zapisywaniem plików „cookies”;
3) Aktywne konto poczty elektronicznej.
3. Przez złożenie Zamówienia na określony Produkt Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, które stanowią integralną część zawieranej umowy sprzedaży.
4. Złożenie Zamówienia następuje przez prawidłowe wypełnienie formularza udostępnionego na stronie internetowej Sklepu i jego zatwierdzenie.
5. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza Zamówienia stanowi złożenie Sprzedającemu oferty kupna, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na warunkach podanych w opisie Produktu oraz na warunkach niniejszego Regulaminu.
6. Zamówienia mogą być składane całodobowo, we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, w niedziele i święta, będą przygotowywane do wysyłki w ciągu najbliższych trzech dniach roboczych.
7. W przypadku gdy realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa (awaria systemu informatycznego, błędne umieszczenie produktu na stronie Sklepu), Sprzedający może zaproponować Klientowi:
1) anulowanie całości Zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia);
2) anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
3) podział Zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, wysłanie składających się na Zamówienie Produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem Zamówienia na kilka wysyłek).
8. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego z powyższych sposobów realizacji Zamówienia, Sprzedający dostarczy Klientowi Produkty, co do których Zamówienie może być zrealizowane w terminie, a w pozostałym zakresie Zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta lub telefonicznie.
9. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
III. CENY, PROMOCJE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie Serwisu Internetowego są podane w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).
2. Ceną wiążącą dla Sprzedającego i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania Zamówienia przez Klienta.
3. Ceny podane przy Produktach nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy doliczane są na końcu Zamówienia, które pokrywa Klient. Koszt dostawy może się zmieniać w zależności od formy płatności lub akcji promocyjnych obowiązujących w momencie składania Zamówienia przez Klienta.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów znajdujących się w ofercie oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie o którym tu mowa, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
6. Sklep akceptuje następujące formy płatności za złożone Zamówienia:
1) Przelew na wskazany przez Sklep numer konta bankowego
2) Karta płatnicza/kredytowa za pośrednictwem systemu PayPro SA.
7. Sprzedający zastrzega sobie prawa zmiany w konkretnym przypadku określonej formy płatności ze względu na techniczne problemy z realizacją określonej formy płatności.
8. Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówione Produkty, pozostają one własnością Sprzedającego.
9. Klient oświadcza, że wszystkie dane przekazane Sprzedającemu w celu zakupienia Produktu są zgodne z prawdą, że jest uprawniony do używania Karty płatniczej, konta lub innej formy płatności z której korzysta, oraz posiada wystarczające środki lub odpowiednie możliwości kredytowe na pokrycie kosztów zakupu Produktów. Sprzedający zastrzega sobie prawo do potwierdzenia szczegółów dotyczących realizacji płatności przed dostarczeniem Produktu.
10. Dla wszystkich Zamówień formą płatności jest Przelew na wskazany rachunek bankowy Sprzedającego lub płatność Kartą kredytową/płatniczą.
11. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę lub odwrotnie.
12. W przypadku powstania nadpłaty w związku z płatnościami za zamówione Produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na wskazane przez Klienta konto bankowe. Na wyraźne życzenie Klienta (zgłoszone mailem z adresu podanego przy rejestracji lub wskazanego przy składaniu Zamówienia), nadpłacona kwota może zostać wykorzystana do pomniejszenia należnej kwoty przy kolejnym Zamówieniu składanym w Sklepie przez Klienta.

IV. WARUNKI DOSTAWY
1. Zamówione Usługi są świadczone drogą elektroniczną.

V. REKLAMACJE I ZWROTY
1. Zgodnie z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, każdemu Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji.
2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres Sklepu lub adres e-mail: kancelaria@kazus.eu. Reklamacja powinna zawierać opis stwierdzonej wady, numer zamówienia oraz oznaczenie Klienta; w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, w przypadku osób prawnych: nazwę firmy, adres siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej NIP.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Konsument dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu zakupionego w Sklepie Internetowym, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (za wyjątkiem kosztów określonych w VI.11.) w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POLITYKA COOKIES
1. Przy złożeniu Zamówienia/założeniu konta, dane osobowe Klienta umieszczane są w bazie Sklepu Internetowego. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Sprzedający tj. Kancelaria Adwokacka „KAZUS”
Adwokat Joanna Kaźmierczak

Radom, ul. 25 Czerwca 45/5  
2. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
• realizacji Zamówienia złożonego w Serwisie przez Klienta 
• obsługi reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,
• rejestracji Konta Klienta,
• w związku z wykorzystywaniem danych osobowych w celach marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych (po wyrażeniu zgody),
• w związku z korespondencją mailową,
• dla potrzeb technicznych i statystyk Sklepu.
3. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. nr 133 poz. 1182 ze zm.).
4. Sprzedający zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych swoich Klientów, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Sklepu.
5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich aktualizacji oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Uprawnienie to Klient może zrealizować samodzielnie poprzez dokonanie stosownych zmian na Koncie Klienta bądź zgłosić do Sklepu za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres: kancelaria@kazus.eu, przy czym prośba ta musi być wysłana z adresu e-mail podanego podczas rejestracji lub wskazanego przy składaniu Zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania Zamówienia przez Sklep Internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
6. Klient w momencie rejestracji w celu dokonania zakupów wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz w celu realizacji zamówienia.
7. Sprzedający informuje, że przekazywanie wszelkich danych Klienta do Sklepu odbywa się w sposób bezpieczny przy pomocy certyfikatu SSL.
8. Sprzedający oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym zarejestrował zbiór w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
9. Sprzedający jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.
10. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies/ciasteczka). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Klienta wirusami.
3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta jego hasła i loginu do Sklepu osobom trzecim.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Sklepu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Sprzedający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.
5. Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych niezależnych od Sprzedającego. Ze względu na niezależne od Sprzedającego właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, Sprzedający nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Sklepu.
6. W najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego za skutki zakłóceń lub niemożności korzystania ze Sklepu Internetowego wynikłe z siły wyższej, działań lub zaniechań osób trzecich lub niekompatybilności urządzenia Klienta z infrastrukturą Sklepu Internetowego.
7. Zdjęcia produktów znajdujących się w Sklepie są jedynie przykładowe. Należy mieć na uwadze, że sposób ich wyświetlania zależy od wielu parametrów niezależnych od Sklepu np. rozdzielczości, stosowanej na monitorze palety barw, kontrastu etc.
8. Sprzedający informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.
9. Sprzedający zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Sprzedającemu oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
10. Niniejszy Regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedającego oraz Klienta umowy sprzedaży. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony prywatności użytkowników i zapobieganiu nadużyciom bez wcześniejszego informowania o jego zmianach. Sprzedający z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie. Zmiany Regulaminu nie mają skutku w odniesieniu do zamówień złożonych przed ich wejściem w życie.
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.09.2019 r.

 

Potrzebujesz konsultacji?

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz zlecić reprezentacje w sądzie to napisz do mnie wiadomość lub zadzwoń. Tel. 510-588-307

ZADZWOŃ DO NAS