SPRAWY CYWILNE

prawo-bookMoja kancelaria oferuje kompleksową obsługę w zakresie prawa cywilnego udzielając porad prawnych, sporządzając pisma procesowe i reprezentując klientów przed sądami. Kancelaria udziela porad prawnych, sporządza pisma procesowe oraz reprezentuje klientów indywidualnych  przed sądami m.in.w sprawach o:

-ochronę dóbr osobistych, ubezwłasnowolnienie, uznanie za zmarłego, zaniechanie bezprawnego naruszania prawa do firmy, zapłatę przeciwko zbywcy i nabywcy przedsiębiorstwa, naprawienie szkody wskutek ujawnienia informacji poufnych osobom trzecim, uznanie czynności prawnej za nieważną, uznanie czynności prawnej za nieważną, uznanie umowy za bezskuteczną, stwierdzenie obowiązku złożenia oświadczenia woli, stwierdzenie nieważności oświadczenia woli z powodu braku świadomości lub swobody, stwierdzenie nieważności oświadczenia woli ze względu na jego pozorność, stwierdzenie nieważności oświadczenia woli z powodu błędu, stwierdzenie nieważności oświadczenia woli z powodu bezprawnej groźby, zwrot świadczenia oraz o odszkodowanie przeciwko nieumocowanemu pełnomocnikowi, przeciwko właścicielowi nieruchomości o zaniechanie naruszeń , wykupienie zajętej części gruntu, rozgraniczenie nieruchomości, ustanowienie służebności drogi koniecznej, stwierdzenie zasiedzenia własności, zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości, zapłatę znaleźnego, wynagrodzenie związane z zarządem rzeczą wspólną, ustalenie prawa własności, zniesienie współwłasności ruchomości i nieruchomości, wydanie rzeczy (powództwo windykacyjne), przywrócenie stanu zgodnego z prawem, zaniechanie naruszeń, wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot pożytków oraz odszkodowanie za zużycie rzeczy, przeniesienie własności działki zajętej na wzniesienie na niej budynku za odpowiednim wynagrodzeniem, przedłużenie użytkowania wieczystego, przeciwko użytkownikowi wieczystemu o odszkodowanie za szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania z oddanego mu gruntu, ochronę praw rzeczowych ograniczonych, wydanie przedmiotu użytkowania wraz z roszczeniem o naprawienie szkody z powodu pogorszenia rzeczy, zniesienie służebności gruntowej za wynagrodzeniem, zamianę służebności osobistej na rentę, powództwo zastawcy przeciwko zastawnikowi o wydanie rzeczy, zmianę wysokości świadczenia pieniężnego, uznanie ogólnych warunków umów za bezskuteczne, unieważnienie umowy z powodu wyzysku, zawarcie umowy przyrzeczonej, zwrot zadatku w podwójnej wysokości, zapłatę z tytułu nienależnego świadczenia, odszkodowanie z tytułu czynu niedozwolonego, powództwo przeciw Skarbowi Państwa o wynagrodzenie szkody wyrządzonej przez funkcjonariusza państwowego, naprawienie szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia, wynagrodzenie szkody z powodu winy w nadzorze, wynagrodzenie szkody z powodu winy w wyborze, wynagrodzenie szkody wyrządzonej przez zwierzęta, przeciwko prowadzącemu przedsiębiorstwo o wynagrodzenie szkody wyrządzonej przez ruch przedsiębiorstwa, świadczenie w związku ze śmiercią poszkodowanego, naprawienie szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania, zapłatę kary umownej , ochronę wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (tzw. skarga pauliańska,) powództwo przeciwko przewoźnikowi o odszkodowanie za utratę przesyłki , powództwo przeciwko spedytorowi o odszkodowanie za uszkodzenie przesyłki, przeciwko ubezpieczycielowi o odszkodowanie z tytułu szkody na nieruchomości, zwrot przedmiotu darowizny, uznanie umowy o dożywocie za bezskuteczną.

ZADZWOŃ DO NAS